มรท. ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย พร้อมด้วย บุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อร่วมรับฟังการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมอื่นๆ