มรท. จัดกิจกรรมตลาดนัดเทพสตรี

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ลานวัฒนเทพ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดตลาดนัดเทพสตรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ สำหรับตลาดนัดเทพสตรีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ได้ฝึกการจำหน่ายสินค้าเพื่อให้เกิดรายได้และสร้างประสบการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้า เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านการขายและมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพค้าขายได้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นการสร้างองค์กรแห่งความสุขแบบองค์รวมระหว่างนักศึกษา บุคลากร และประชาชนของเทพสตรี Happy Workplace 

ตลาดนัดเทพสตรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีกำหนดจัด 5 คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 

กิจกรรมอื่นๆ