คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในหัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 53 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและจะเป็นผู้ที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธานินทร์ อินทรวิเศษ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ