ปชส. พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่ร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ส่วนนักเรียนชายมีความสนใจในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สถิตย์พร เกตุสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, บุคลากรจากกองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในงาน Open House 2024 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 ในภาคปกติ และภาคพิเศษ รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่ร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ส่วนนักเรียนชายมีความสนใจในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ