ปชส. พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต และนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คุณนุชนาท เที่ยงธรรม นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คุณวรศธร เจริญทรัพย์ นักวิชาการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ KKS Open House 2024 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 ในภาคปกติ และภาคพิเศษ รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต และนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ