ปชส. พร้อมด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนดงตาลวิทยา พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่ร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, บุคลากรจากกองบริการการศึกษา, กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และนักศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนดงตาลวิทยา ในงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ดงตาลวิทยา 2024 ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 ในภาคปกติ และภาคพิเศษ รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนชายที่ร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ