การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการ IACE ประจำปี พ.ศ. 2567

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Academic Exchange : IACE 2024) ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567 (International Academic Exchange : IACE 2024) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

กิจกรรมอื่นๆ