สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 165 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมระบบประกันคุณภาพ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และทีมวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการเขียน SAR โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการเป็นการบรรยายหัวข้อ ภาพรวม รูปแบบ และแนวคิดของ AUN-QA (การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน) การบรรยายและการปฏิบัติการเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA criteria 1 - 2 (การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน เกณฑ์ที่ 1 และ 2)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายและการปฏิบัติการเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA criteria 3 - 4 (การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน เกณฑ์ที่ 3 และ 4) 

ส่วนในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายและการปฏิบัติการเขียน SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA criteria 5 - 8 (การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน เกณฑ์ที่ 5 - 8)

กิจกรรมอื่นๆ