คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรม Link Certified Network Cabling for Engineering 2024 (LCCE)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรม Link Certified Network Cabling for Engineering 2024 (LCCE) สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นของระบบสื่อสารและระบบเครือข่าย และสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานโครงสร้างของสายสัญญาณได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิสิษฐ์ จรูญเกรียงชัย ผู้อำนวยการภาคกลาง และคณะ จาก บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), คุณชญาพิมพ์ จตุพรเนตรทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคุณเอกลักษณ์ ปิ่นบาง นายช่างเทคนิคชำนาญการ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ