การประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 (ITA 2024) ครั้งที่ 1/67

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พ.ศ. 2567 (ITA 2024) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2567/การพิจารณาผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

กิจกรรมอื่นๆ