คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ปขมท. และเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนฯ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3) ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 3 สำหรับโครงการนี้มีนักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานผู้ร่วมงานจะมีความรู้ในการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ เกิดความก้าวหน้าในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเกิดกลุ่มเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิทยากร คุณปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) / การเสวนาในหัวข้อ จากการพัฒนางาน Smart Laboratory สู่การพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยวิทยากร คุณอำพล พุ่มไพจิตร นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณปาริดา จันทร์สว่าง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณประภาส ภูเวียง นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Office365 ในการจัดการวัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ โดยวิทยากร คุณวีระศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญระดับต้น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Application ในการจัดการวัสดุ สารเคมี ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ โดยวิทยากร คุณอภินันท์ อินทร์ไชยา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ