การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/67

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567/การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)/การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)/การพิจารณาการเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ