การประชุม คกก.สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรา 16(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และจัดทำประวัติผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

กิจกรรมอื่นๆ