การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/67

ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาการรายงานผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566/การพิจารณาการรายงานแบบติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ