คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในหัวข้อ การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและจะเป็นผู้ที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณทศพล พูลเจริญ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ