การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/67

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติขอเลื่อนสอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานตามแบบติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รอบ 6 เดือน/การพิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาอนุมัติโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กิจกรรมอื่นๆ