มรท. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, กลุ่มรักษ์เพลงเก่า และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตอาหารพื้นถิ่น "หมูส้มตุ้ม" โดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงขับร้องเพลงเก่า โดย กลุ่มรักษ์เพลงเก่า

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแสดงดนตรีไทยและการสาธิตทำพวงมโหตร โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงขับร้องเพลงเก่า โดย กลุ่มรักษ์เพลงเก่า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตอาหารพื้นถิ่นและอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมมอญ โดย กลุ่มวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงขับร้องเพลงเก่า โดย กลุ่มรักษ์เพลงเก่า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการทำพวงกุญแจด้วยไหมพรม โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยราชภัฏเทพสตรี, การเสวนาวิชาการ เรื่อง การปฏิวัติประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการสาธิตอาหารพื้นถิ่นและอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียง โดย กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตอาหารพื้นถิ่นและการแสดงอัตลักษณ์ไทเบิ้งบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการทำยาดม ยาหม่อง จากสมุนไพร โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการแสดงขับร้องเพลงเก่า โดย กลุ่มรักษ์เพลงเก่า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการทำมะกรูดหอมใบเตย โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการทำสมุดทำมือจากผ้าทอท้องถิ่น โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการสาธิตอาหารพื้นถิ่นและการแสดงอัตลักษณ์ไทพวน โดย ชมรมไทพวนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการทำอาหารไทยของคาวและของหวาน โดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, นิทรรศการอาหารพื้นถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และการแสดงลิเก โดย คณะลิเกศิษย์พระนอน จ.สิงห์บุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการพับใบเตยและการพับดอกบัว โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแสดงหนังใหญ่และการสาธิตอาหารพื้นถิ่นของกลุ่มวัฒนธรรมไทพวน โดย กลุ่มวัฒนธรรมไทพวนบางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตการทำไอศกรีมแท่งจากน้ำสมุนไพรและการแสดงเพลงพื้นบ้าน โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตอาหารพื้นถิ่นและการแสดงอัตลักษณ์ไทพวน โดย กลุ่มวัฒนธรรมไทพวนบ้านน้ำจั้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวาดรูปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, กิจกรรมส่องกล้องดูพระอาทิตย์และกลุ่มดาวเคราะห์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การสาธิตอาหารพื้นถิ่นและการแสดงอัตลักษณ์ลาวเวียง โดย กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านหนองแขม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

และนอกจากนี้ที่บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ