กองบริการการศึกษา พร้อมด้วย กองพัฒนานักศึกษา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนพระนารายณ์ พบว่า พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กองบริการการศึกษา นำโดย คุณโยธิน อังกูรขจร นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย บุคลากรจากกองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระนารายณ์ ในงาน Open House โรงเรียนพระนารายณ์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และ 2567 ในภาคปกติ และภาคพิเศษ รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ