กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมการสร้างพลังชุมชน ร่วมรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างพลังชุมชน ร่วมรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้รับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เกิดการเทิดทูน ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเกิดกระบวนการจัดกิจกรรมปฏิบัติการสร้างพลังชุมชน ร่วมรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง และที่ปรึกษา Eduzones.com ซึ่งเป็นกลุ่มชุมชนคนรักการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักการศึกษาและเครือข่ายอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้น ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ