การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 2/67

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ/การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) จากการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ