อธิการบดี มรท. นำคณะผู้บริหาร ร่วมเดินแบบผ้าไทยในกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย โครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ ผ้าไทยใส่ให้สนุก

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น, อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมเดินแบบผ้าไทยของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ตามโครงการรักษ์ภูษาศิลป์ถิ่นละโว้ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ซึ่งจัดโดยสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บและผลิตชุด "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" จากพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน และส่งเสริม กระตุ้นให้เกิดการยกระดับผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทย จากกลุ่มสตรี กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของจังหวัดลพบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างพลังสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม หรือ "Soft Power" อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกันนี้ คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ