สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โบราณสถานวัดปืน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย สำหรับพิธีสวดมนต์ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม และเพื่อเผยแผ่ สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567

กิจกรรมอื่นๆ