14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบทุนการศึกษา และงาน IACE 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 1,000 คน ร่วมงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 

สืบเนื่องจากในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ซึ่งคำว่า “ ราชภัฏ ” ให้ความหมายที่กินใจความว่า “คนของพระราชา…ข้าของแผ่นดิน” และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ อันเป็นเครื่องประกอบ พระราชอิศริยยศ พระราชอิศริยศักดิ์ ลงมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และผลิตครู พระองค์มีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าไปร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และพระราชทานแนวทางแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ไว้ว่า "อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเป็นประโยชน์กับประชาชน เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค และท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่อง การดำรงชีวิต ในเรื่องความรู้ทั่วไป และข้อสำคัญคือผลิต คนดี ผลิตคนดีที่เห็นประโยชน์แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสังคม คิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์ และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศได้อย่างมาก"

โดยงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 2567 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ INCREASE Project Partners (Austria, Poland, Thailand, and Vietnam) บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่า ต่างร่วมใจและพร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 14 รูป พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบทุนการศึกษา 117 ทุน แบ่งเป็นประเภท ทุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมาก, ทุนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน, ทุนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจกรรมดีเด่น รวมเป็นยอดเงินทุนการศึกษา 380,000 บาท และงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 (IACE 2024) ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันสุนทรพจน์, การแข่งขันการนำเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม, การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และการประชุมวิชาการนานาชาติ (กลุ่ม INCREASE) ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีต่อการสนับสนุนอุดมการณ์ของ “ชาวราชภัฎ” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญแห่งปีที่ชาวราชภัฎจะถือโอกาสในการทำงานเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริสืบต่อพระราชปณิธานและสืบสานพระราชประสงค์ เหมาะสมกับการเป็น “ข้ารองพระยุคลบาทยิ่ง” และประสงค์ให้ชาวราชภัฏทุกท่านสำนึกอยู่เสมอว่า “มีหน้าที่อุทิศตนทำงานทุกอย่าง เพื่อเป็นบทพิสูจน์ความจงรักภักดี และเทิดทูนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุก ๆ พระองค์อย่างหาที่สุดมิได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th