มรท. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแบบฝึกทักษะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปกติวิถีใหม่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแบบฝึกทักษะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปกติวิถีใหม่ ซึ่งจัดโดย คณะทำงานโครงการวิจัยการพัฒนาแพลตฟอร์มแบบฝึกทักษะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคปกติวิถีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แพลตฟอร์มแบบฝึกทักษะอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธัญณิชา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ