มรท. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะวิทยาศาสตร์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 37 คน จากผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 42 คน ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพร้อมกันนี้ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฐานสมรรถนะ

ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรภายใต้ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รูปแบบหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non - Degree) และได้มีการจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบออนไซต์ ระบบ Hybrid Meeting และการศึกษาดูงาน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ