คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ จำนวนทั้งสิ้น 170 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจะมีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ เกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคม อีกทั้งยังเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงาน โดย ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม ผู้ช่วยคณบดี และ อ.เสาวพร สุขเกิด ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ/ การอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน โดย ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ / พิธีผูกข้อมือรับขวัญและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาในโอกาสสำเร็จการศึกษา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ