การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน สังกัด มรท. เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุม และร่วมการจัดกิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการจับฉลากจัดลำดับการเข้าร่วมกิจกรรม และการประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด โดยมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลพบุรี จำกัด ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 134 คน จากจากสำนักงานอธิการบดี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้, สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา, หน่วยตรวจสอบภายใน, ศูนย์ภาษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมการจับฉลากลำดับ ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ