มรท. ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผศ.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 56 คน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา โดยใช้กรอบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ และสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุมชี้แจง ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ การยกระดับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการสึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยวิทยากร คุณวลีพร ธนาธิคม และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice Sharing) จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ใช้เกณฑ์ TQA และเกณฑ์ EdPEx โดยวิทยากร รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อ กระบวนการรับสมัคร ตรวจประเมิน ค่าใช้จ่าย และแผนดำเนินงานแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยวิทยากร คุณอพาดา สุวรรณโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ