ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต “การทำไข่เค็มใบเตยจากดินสอพอง”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ที่ทำการกำนันตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ นำบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต “การทำไข่เค็มใบเตยจากดินสอพอง” สำหรับโครงการนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำศาสตร์พระราชามาขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการสร้างรายได้จากอาชีพเชิงสร้างสรรค์ตามบริบทของท้องถิ่น อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย จากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตร ต.บ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และเจ้าของบ้านสวนขวัญโฮมสเตย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวาสนา ธีระนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะ และสมาชิกกาชาดอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมและพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมโครงการด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ