การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 4/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอความอนุเคราะห์ยกยอดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินสะสม)/การพิจารณารายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์เพื่อการบริจาคให้โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์/การพิจารณาการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567/การพิจารณาหารือการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ/การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการ/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ