มรท. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 และ ประจำปี พ.ศ. 2566

สืบเนื่องจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ ประจำปี พ.ศ. 2566 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 และ ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับข้าราชการ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากร พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 และ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ในครั้งนี้มีข้าราชการ และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 13 ราย ซึ่งประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 11 ราย

โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งนี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ