การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 2/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567/การพิจารณาการขอเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566/การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/การพิจารณาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2566/การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา/การพิจารราการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 - 2568 ในภาคฤดูร้อน จำนวน 30 คน ต่อปีการศึกษา/การพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ