มรท. ร่วมการประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/67

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณา พันแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อ.เบญจพร นวลประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการ ปี พ.ศ. 2567/การพิจารณาการเตรียมการประชุม 9 เครือข่ายภูมิภาค ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะมีการประชุมในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ในฐานะรองประธานกรรมการดำเนินงานโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณา พันแสง และ อ.เบญจพร นวลประเสริฐ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับโล่ที่ระลึกในฐานะสถาบันและคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมโครงการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#อมรรัตน์ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ