ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ที่ทำการกำนันตำบลไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต นำบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิต “การทำปลาส้มฟัก” สำหรับโครงการนี้มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำศาสตร์พระราชามาขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดการสร้างรายได้จากอาชีพเชิงสร้างสรรค์ตามบริบทของท้องถิ่น อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาลี แก้วเหล็ก จากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม และได้รับการอำนวยความสะดวก จากคุณเสาวนีย์ ชัชวาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และคุณอำนวย ทองสี (อดีตกำนันตำบลไม้ดัด) ในการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ