การประชุม คกก.ชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 1/67

ผศ.จินตนา เวชมี ประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโกษาปาน ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การให้สัตยาบันในมติขออนุมัติทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จำนวน 50,000 บาท/การพิจารณาโครงการจัดทัศนศึกษาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567/การพิจารณาการจัดงานราตรีเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2567/การพิจารณาโครงการจัดทัศนศึกษา พุกาม - มัณฑะเลย์ ของสมาชิกชมรมเพทสตรี ในระหว่างวันที่ 17 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567

โอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองประธานชมรมเพชรเทพสตรี และ ผศ.ธนิดา ภู่แดง ผู้ช่วยฝ่ายบริการวิชาการชมรมเพชรเทพสตรี ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ