สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์ในการให้บริการห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์ในการให้บริการห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรห้องสมุด ครู และผู้ดูแลงานห้องสมุด จากสถาบันการศึกษา 23 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และสิงห์บุรี เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะเกิดความเข้าใจในงานห้องสมุด มาตรฐานของห้องสมุด มีความรู้เบื้องต้นในการจัดหมวดหมู่หนังสือ การออกแบบแหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศรีสุภา นาคธน กรรมการบริหารชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทีมวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ, คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และ คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 2 และ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการ การให้บริการห้องสมุด และระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียน โดยวิทยากร ผศ.ศรีสุภา นาคธน / การบรรยายและฝึกปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นฝึกปฏิบัติการจัดระบบหมวดหมู่หนังสือทศนิยมดิวอี้ การกำหนดหัวเรื่อง การจัดทำเลขเรียกหนังสือ โดยวิทยากร คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์

ส่วนในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นการอบรมการออกแบบพื้นที่แหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยวิทยากร คุณปิติรัตน์ อินทุม / การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิทยากร คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ และ คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#สุกัญญา-ประเสริฐภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ