มรท. จัดแสดงวิสัยทัศน์และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และลงคะแนนหยั่งเสียง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ได้แก่ ลำดับที่ 1 ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ และ ลำดับที่ 2 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์

โดยเมื่อเวลา 09.30 น. เป็นการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากนั้นในเวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 15.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าคณาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และได้สรุปผลเป็นดังนี้

ลำดับที่ 1 ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ  ได้รับคะแนนเสียง 39 คะแนน

ลำดับที่ 2 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  ได้รับคะแนนเสียง 24 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 79 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 93.67 ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 10 คน และเป็นบัตรเสีย จำนวน 1 ใบ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นลำดับต่อไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ