การประชุมชี้แจงแก่คณาจารย์และนักวิจัย มรท. ในการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่อยู่ในการต่ออายุสัญญาจ้างระยะที่ 3 จำนวน 34 คน ในการเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณาจารย์และนักวิจัยในการเตรียมบทความวิจัยที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความชำนาญในการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ โดยการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2567 ทั้งในรูปแบบออนไซต์ และระบบ Hybrid Meeting


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ