การประชุม คกก.สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้อง 21/904 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาจัดทำ (ร่าง) บันทึกข้อความเชิญผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาสรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ