คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล วิชาเอกการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนักศึกษาสมทบเข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความรู้ ทักษะ และเกิดการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดทักษะที่จำเป็นในการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และ อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร ผศ.พรรณนิภา เดชพล / การบรรยายเรื่อง การบันทึกสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง และ การบรรยาย เรื่อง คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ โดยวิทยากร อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐ-คณะวิทยาการจัดการภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ