มรท. ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแผนการดำเนินงานการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพญาไท 4 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมแผนการดำเนินงานการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการทำงานในรูปแบบเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธุ์ศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดย ศ.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) / การบรรยาย เรื่อง แผนการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเวทีนานาชาติ และการชี้แจงการร่วมจัดงาน Global Sustainable Development Congress 2024 / การบรรยาย เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผ่าน International Science Partnership Fund (ISPF) โดย คุณอุไรวรรณ สะโมลี ผู้แทน British Council (ประเทศไทย) / การบรรยาย เรื่อง UN Partnerships in Higher Education โดย คุณมาริสา ปัณยาชีวะ เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ