คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 20/1001 ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และ แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ