มรท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กับ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลาง ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริม สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการใช้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ในการช่วยเหลือสถานศึกษา วางแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม สำหรับบันทึกลงนามข้อตกลงความเข้าใจฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี คือระหว่างวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2569

จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มุมมอง ประสบการณ์การนำผลประเมินไปใช้ฯ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา" และการเสวนา "ขั้นตอนการนำผลประเมินไปใช้สู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน" โอกาสนี้ รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ในฐานะผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาของทั้ง 2 กิจกรรมด้วย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ