สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 - 4 เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะเกิดบุคลิกภาพที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนีพร เจริญชัย เจ้าของกิจการร้าน Gen Penguin และผู้ช่วยฝ่ายบริการระหว่างประเทศ สโมสรโรตารีพระราเมศวร จ.ลพบุรี และ คุณพณสิทธ์ รอดงาม เจ้าของกิจการร้านข้าวแกงทองพันชั่ง สาขา 5 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ โดยวิทยากร คุณสุนีพร เจริญชัย และการบรรยายลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตที่เหมาะกับงานแต่ละประเภท โดยวิทยากร คุณพณสิทธ์ รอดงาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ