คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะเกิดความมั่นใจในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตการทำงาน เกิดทักษะทางปัญญา เกิดความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยได้รับเกียรติจาก คุณอมรรัตน์ ทองเณร จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี, คุณเยาวลักษณ์ เสาวรัตน์ จากร้านค้าชุมชนพาณิชย์ Big C ลพบุรี และ อ. ว่าที่ร้อยตรี ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพและการฝึกการตอบสัมภาษณ์งานเบื้องต้น โดยวิทยากร คุณอมรรัตน์ ทองเณร / การอบรมการปั้นดินตุ๊กตาหัวดินสอ โดยวิทยากร คุณเยาวลักษณ์ เสาวรัตน์ และ อ. ว่าที่ร้อยตรี ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล และการผูกข้อมือเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ