อธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จ.สมุทรปราการ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

โดยเมื่อเวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยวิทยากร คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาทักษะ Re-skill, Up-skill, New-skill ด้วยกระบวนการบ่มเพาะทักษะจากภาควิชาการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการเกิดเศรษฐกิจใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมจากรากฐานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2570 / พิธีมอบป้ายกิจกรรม U Live by MHESI (เครือข่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิตแก่นิสิตนักศึกษา) ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

จากนั้นในเวลา 10.00 น. เป็นการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2/2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวคิดของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การขับเคลื่อนอัตลักษณ์และการสร้างความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/การพิจารณาการจัดงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#สมพล-ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ