การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/67

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567/การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (M) นักศึกษาภาคพิเศษ และ ร (I) นักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาบันทึกการส่งผลการเรียน (กรณีพิเศษ)/การพิจารณาเห็นชอบการขอประเมินผลการสอน และรายนามคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย/การพิจารณาเห็นชอบเอกสารประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อ.อภิรัฐ ศิระวรกุล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ