คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ศิษย์เก่า และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการทำงาน "การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566" สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 242 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจะเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมในการทำงาน และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน

สำหรับกิจกรรมการตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 / การมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 / การอบรมพัฒนาการสื่อสาร จากนักศึกษาสู่การทำงาน และ การอบรมการพัฒนาทักษะการทำงาน และภาษาอังกฤษเพื่อการพลิกโฉมสู่การเป็นมืออาชีพ โดยวิทยากร คุณจิตปภา สุพันธะ วิทยากรอิสระ และ ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ และกิจกรรมให้พรศิษย์ และแสดงความยินดี น้องส่งพี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ