การประชุม คกก.ดำเนินงานด้านการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 1/67

คุณภัคจิรา แท่นทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาตัวชี้วัด OIT และวิเคราะห์ค่าคะแนน OIT ปี พ.ศ. 2566 พร้อมเปรียบเทียบองค์ประกอบตัวชี้วัด  OIT ปี พ.ศ. 2567/การพิจารณากำหนดปฏิทินการส่งข้อมูล OIT เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ITA มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ