มรท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และการอำนวยการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องพีโอนี่ ชั้น 6 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ และ อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และการอำนวยการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ตลอดจนเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักวิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 4 ปี คือระหว่างวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2571


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th


#สมพลภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ